Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High conservation value forest)

W Nadleśnictwie Grójec zostały wyznaczone lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High conservation value forest) – zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC (Forest Stewardship Council).

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF w zasięgu Nadleśnictwa Grójec obejmują następujące kategorie obszarów:

Lp.

Kategoria HCVF

Opis kategorii

1.

HCVF 1.1a

Obszary chronione w rezerwatach przyrody.

2.

HCVF 1.1b

Obszary chronione w parkach krajobrazowych.

3.

HCVF 1.2

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – fragmenty lasu z populacjami gatunków zagrożonych wyginięciem ( do tej kategorii zaliczono ostoje bielika, puchacza i bociana czarnego).

4.

HCVF 2.1

Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej.

5.

HCVF 3.2

Ekosystemy rzadkie i ginące w skali Europy – lasy zagrożone w skali Europy, lecz stosunkowo  pospolite w Polsce (np. grądy, buczyny, łęgi).

6.

HCVF 4.1

Drzewostany wodochronne – źródliska rzek i potoków, lasy na obszarach wód podziemnych, lasy wzdłuż cieków wodnych, lasy zalewowe, lasy na siedliskach wilgotnych i bagiennych.

7.

HCVF 4.2

Drzewostany glebochronne – lasy na wydmach śródlądowych, na stromych zboczach jarów, wąwozów i wzgórz, lasy na zboczach o dużym spadku (ponad 35°).

8.

HCVF 6.1

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności – lasy ważne ze względów kulturowych, przyrodniczych lub religijnych dla lokalnych społeczności.

 

Nadleśnictwo Grójec prowadzi stały monitoring przyrodniczy w celu uniknięcia działania, które mogłoby zagrozić lasom o szczególnej wartości, gatunkom chronionym i powierzchniom referencyjnym.