Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High conservation value forest)

WYNIKI MONITORINGU LASÓW HCVF W NADLEŚNICTWIE GRÓJEC ZA 2017 r.

W Nadleśnictwie Grójec zostały wyznaczone lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High conservation value forest) – zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC (Forest Stewardship Council) oraz w oparciu o „Zarządzenie nr 3 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu” z dnia 06.03.2017 r.

 

Zgodnie z wyżej wymienionym zarządzeniem „Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF” w zasięgu Nadleśnictwa Grójec obejmują następujące kategorie obszarów:

 

Lp.

Kategoria HCVF

Opis kategorii

Powierzchnia

/HA/

1.

HCVF 1.1.

Obszary chronione – fragmenty lasu specjalnie przeznaczonych do ochrony walorów przyrodniczych bez kompromisu z potrzebami gospodarki leśnej (rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe).

 

 

2 051,82

2.

HCVF 1.2

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – fragmenty lasu z populacjami gatunków zagrożonych wyginięciem ( do tej kategorii zaliczono ostoje bielika, puchacza i bociana czarnego).

 

 

311,06

3.

HCVF 2.

Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – lasy odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, objęte ochroną ostoje ptaków właściwych dla krajobrazu leśnego, desygnowane jako ostoje roślin ze względu na florę leśną.

 

 

 

3 184,37

4.

HCVF 3.2

Ekosystemy rzadkie i zagrożone  w skali Europy – lasy zagrożone w skali Europy, lecz stosunkowo  pospolite w Polsce (np. grądy, buczyny, łęgi).

 

2 634,25

 

5.

HCVF 4.1

Lasy wodochronne – źródliska rzek i potoków, lasy na obszarach wód podziemnych, lasy wzdłuż cieków wodnych, lasy zalewowe, lasy na siedliskach wilgotnych i bagiennych.

 

 

2 213,65

6.

HCVF 4.2

Lasy glebochronne – lasy na wydmach śródlądowych, na stromych zboczach jarów, wąwozów i wzgórz, lasy na zboczach o dużym spadku (ponad 35°).

 

92,92

 

7.

HCVF 6.1

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności – lasy ważne ze względów kulturowych, przyrodniczych lub religijnych dla lokalnych społeczności.

 

1 534,46

 

 

OGÓŁEM

 

12 022,53

Nadleśnictwo Grójec prowadzi stały monitoring przyrodniczy lasów HCVF w celu uniknięcia działania, które mogłoby zagrozić lasom o szczególnej wartości, gatunkom chronionym i powierzchniom referencyjnym.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2017 r. wykazały, że:

  • Wszystkie zabiegi zostały wykonane zgodnie z obowiązującym  Planem Urządzenia Lasu oraz Strategiczną Oceną Oddziaływania PUL na Środowisko i Obszary NATURA 2000;
  • Zadania gospodarcze prowadzone były w sposób minimalizujący ich wpływ na środowisko;
  • Nie odnotowano przypadku negatywnego wpływu zabiegów gospodarczych na walory przyrodnicze lasów HCVF;
  • W 2017 r. w kategoriach HCVF: 1.1.1; 4.1; 6.1; 3.2 wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne - duże szkody spowodowane silnymi wiatrami (szczegóły w załączniku)
  • W 2017 r. w zasięgu lasów HCVF wystąpiły trzy pożary (szczegóły w załączniku)

Powyższe pożary miały charakter powierzchniowy, zostały ugaszone w zarodku – w związku z czym nie spowodowały istotnych szkód.

Zestawienie powierzchni zabiegów gospodarczych w poszczególnych kategoriach HCVF oraz wyniki monitoringu sporządzone przez leśniczych - do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.

Dane dotyczące lokalizacji lasów HCVF znajdują się na stronie: www.mapa.radom.lasy.gov.pl   w warstwie ochrona ekosystemów leśnych.