Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona gatunkowa

Celem ochrony gatunkowej jest zachowanie roślin, zwierząt i grzybów m.in. przed utratą siedlisk i miejsc bytowania, zabezpieczenie właściwej puli genetycznej w celu zachowania trwałości różnorodności biologicznej, jak również ochrona całych populacji przed zniszczeniem lub poważnym osłabieniem w wyniku ich wykorzystywania.

Na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody minister właściwy ds. środowiska, wydaje rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt. Dla każdej z tych grup organizmów zdefiniowany jest katalog zakazów (jak i ewentualnych odstępstw) mających na celu ich stosowną ochronę.

Gatunki obejmuje się ochroną ścisłą lub częściową – ta ostatnia jest mniej restrykcyjna i dopuszcza niektóre czynności wobec gatunków chronionych. W wyniku objęcia gatunku ochroną strefową wyznacza się strefy ochrony.

W szczególnych okolicznościach opisanych w ustawie organy ochrony przyrody (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska) upoważnione są do warunkowego zawieszenia tych zakazów.

Przepisy ochrony gatunkowej uwzględniają zobowiązania Polski zarówno jako kraju członkowskiego w Unii Europejskiej (Dyrektywa „siedliskowa" i Dyrektywa „ptasia"), jak również jako strony licznych konwencji i umów międzynarodowych dot. ochrony gatunkowej (np. Konwencja Waszyngtońska, Konwencja Berneńska).

Kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową – podlega karze aresztu albo grzywny.

Aktualne listy gatunków chronionych, jak również obowiązujące zakazy w stosunku do tych gatunków określają następujące rozporządzenia:

1.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin.
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.  w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

Metody ochrony gatunków

Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej, sposoby ochrony gatunków dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów polegają m. in. na:

 • zabezpieczaniu ostoi i stanowisk gatunków przed zagrożeniami zewnętrznymi;
 • dostosowaniu terminów i sposobów wykonywania prac budowlanych, remontowych i innych do okresów lęgów, rozrodu i hibernacji zwierząt;
 • renaturyzacji i odtwarzaniu odtwarzaniu siedlisk,
 • przenoszeniu osobników zagrożonych na nowe stanowiska;
 • utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych;
 • odtwarzaniu oraz zakładaniu nowych zadrzewień śródpolnych;
 • budowy sztucznych miejsc lęgowych, wodopojów;
 • zapewnieniu drożności cieków będących szlakami migracji, w tym budowy przepławek i kanałów, rozbiórki przeszkód oraz stałej konserwacji istniejących przepławek;
 • instalowaniu przejść dla zwierząt pod i nad drogami publicznymi oraz liniami kolejowymi.

 

Informacje dotyczące gatunków chronionych w Nadleśnictwie Grójec

Gatunki zwierząt podlegające ochronie, występujące w zasięgu Nadleśnictwa Grójec usystematyzowano wg gromad: owady i mięczaki; płazy; gady; ptaki; ssaki.

Ich wykaz  znajduje się BIP Nadleśnictwa w zakładce „Część opisowa Planu Urządzenia Lasu".:

- owady i mięczaki – Tabela 79;

- płazy – Tabela 80;

- gady – Tabela 81;

- ptaki – Tabela 82 i 83;

- ssaki – Tabela 85.

 

Ogółem w zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa zaobserwowano 161 gatunków ptaków. Spośród nich 154 to gatunki chronione (4 gatunki podlegają ochronie częściowej), a 7 to gatunki łowne. Ochrony strefowej wymaga 9 gatunków z czego 3 gatunki (o znanej lokalizacji) mają wyznaczone strefy ochronne wokół gniazd. Ponadto 14 gatunków zamieszczono w Czerwonej Księdze, a 42 gatunki zamieszczono w załączniku I Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków. Art. 4, pkt. 1tej dyrektywy mówi, że gatunki wymienione w załączniku I będą objęte szczególnymi środkami

ochronnymi, obejmującymi także ich siedliska, mającymi na celu zapewnienie przetrwania i rozrodu tych gatunków w ich obszarze występowania.

 

W nadleśnictwie wyznaczonych jest 7 stref ochrony miejsc rozrodu i regularnego przebywania chronionych gatunków ptaków (bociana czarnego, bielika i puchacza).

 

            Najliczniejszą grupę spośród roślin chronionych stanowią rośliny naczyniowe.

Szczegółowe zestawienie roślin chronionych i grzybów, przedstawiono w zakładce „Część opisowa Planu Urządzenia Lasu".:

- chronione  gatunki grzybów, porostów i mięczaków  - Tabela 77;

- chronione gatunki roślin naczyniowych – Tabela 78.

 

Autor tekstu: Irena Kaleta

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Lasy nadleśnictwa

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Grójec gospodaruje na ponad 15,6 tys. ha lasów. Lasy charakteryzują się wyjątkowo dużym rozdrobnieniem kompleksów leśnych. Rozkład struktury powierzchniowej oraz mała lesistość tego terenu sprawiają, że ekosystemy leśne nabierają tutaj szczególnego znaczenia dla organizacji turystyki i rekreacji oraz kształtowania krajobrazu i ochrony środowiska.

Obszar leśny tworzy 760 kompleksów, z których tylko 5 liczy ponad 500 ha. Na terenie nadleśnictwa znajduje się dziewięć rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni ponad 1367 ha, w których możemy spotkać wiele ciekawych osobliwości przyrodniczych. Teren nadleśnictwa jest bardzo zróżnicowany przyrodniczo. Bogaty jest zarówno świat zwierzęcy, jak i roślinny.
Pod względem siedliskowego typu lasu największą powierzchnię zajmują lasy mieszane i siedliska lasowe, siedliska borowe oraz borów mieszanych stanowią około 35 % ogólnej powierzchni lasu i występują głownie w obrębie leśnym Nowe Miasto.
Gatunkiem dominującym w naszych lasach jest sosna. Dość duży udział, chociaż kilkukrotnie mniejszy od sosny, posiada dąb. Pozostałe gatunki to brzoza i olsza, w obrębie leśnym Grójec modrzew. Pozostałe gatunki drzew decydują o bioróżnorodności naszych lasów i nie mają dużego znaczenia gospodarczego.
Szata roślinna ekosystemu leśnego to nie tylko drzewa. Krzewy i rośliny runa to ważne jego elementy składowe. W zasięgu terytorialnym występuje wiele roślin chronionych w tym rośliny umieszczone.
w „Polskiej Czerwonej Księdze Roślin". Między innymi występują tu pięciornik drobnolistny – znany jedynie z dwóch stanowisk w Polsce. Oprócz tych gatunków występują tu także: tojad dzióbaty, parzydło leśne, storzan bezlistny i zimoziół północny. Spośród chronionych gatunków mszaków, porostów i grzybów występują: drabik drzewkowaty, gajnik lśniący, modrzaczek siny, płonnik pospolity, torfowce, płucnica islandzka, chrobotki, smardz jadalny, sromotnik bezwstydny i szmaciak gałęzisty. Teren naszych lasów stanowi ostoję zwierząt podlegających ochronie gatunkowej. Możemy spotkać bociana czarnego, puchacza i stanowiska bielika.