Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona gatunkowa

Celem ochrony gatunkowej jest zachowanie roślin, zwierząt i grzybów m.in. przed utratą siedlisk i miejsc bytowania, zabezpieczenie właściwej puli genetycznej w celu zachowania trwałości różnorodności biologicznej, jak również ochrona całych populacji przed zniszczeniem lub poważnym osłabieniem w wyniku ich wykorzystywania.

Na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody minister właściwy ds. środowiska, wydaje rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt. Dla każdej z tych grup organizmów zdefiniowany jest katalog zakazów (jak i ewentualnych odstępstw) mających na celu ich stosowną ochronę.

Gatunki obejmuje się ochroną ścisłą lub częściową – ta ostatnia jest mniej restrykcyjna i dopuszcza niektóre czynności wobec gatunków chronionych. W wyniku objęcia gatunku ochroną strefową wyznacza się strefy ochrony.

W szczególnych okolicznościach opisanych w ustawie organy ochrony przyrody (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska) upoważnione są do warunkowego zawieszenia tych zakazów.

Przepisy ochrony gatunkowej uwzględniają zobowiązania Polski zarówno jako kraju członkowskiego w Unii Europejskiej (Dyrektywa „siedliskowa" i Dyrektywa „ptasia"), jak również jako strony licznych konwencji i umów międzynarodowych dot. ochrony gatunkowej (np. Konwencja Waszyngtońska, Konwencja Berneńska).

Kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową – podlega karze aresztu albo grzywny.

Aktualne listy gatunków chronionych, jak również obowiązujące zakazy w stosunku do tych gatunków określają następujące rozporządzenia:

1.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin.
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.  w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

Metody ochrony gatunków

Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej, sposoby ochrony gatunków dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów polegają m. in. na:

 • zabezpieczaniu ostoi i stanowisk gatunków przed zagrożeniami zewnętrznymi;
 • dostosowaniu terminów i sposobów wykonywania prac budowlanych, remontowych i innych do okresów lęgów, rozrodu i hibernacji zwierząt;
 • renaturyzacji i odtwarzaniu odtwarzaniu siedlisk,
 • przenoszeniu osobników zagrożonych na nowe stanowiska;
 • utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych;
 • odtwarzaniu oraz zakładaniu nowych zadrzewień śródpolnych;
 • budowy sztucznych miejsc lęgowych, wodopojów;
 • zapewnieniu drożności cieków będących szlakami migracji, w tym budowy przepławek i kanałów, rozbiórki przeszkód oraz stałej konserwacji istniejących przepławek;
 • instalowaniu przejść dla zwierząt pod i nad drogami publicznymi oraz liniami kolejowymi.

 

Informacje dotyczące gatunków chronionych w Nadleśnictwie Grójec

Gatunki zwierząt podlegające ochronie, występujące w zasięgu Nadleśnictwa Grójec usystematyzowano wg gromad: owady i mięczaki; płazy; gady; ptaki; ssaki.

Ich wykaz  znajduje się BIP Nadleśnictwa w zakładce „Część opisowa Planu Urządzenia Lasu".:

- owady i mięczaki – Tabela 79;

- płazy – Tabela 80;

- gady – Tabela 81;

- ptaki – Tabela 82 i 83;

- ssaki – Tabela 85.

 

Ogółem w zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa zaobserwowano 161 gatunków ptaków. Spośród nich 154 to gatunki chronione (4 gatunki podlegają ochronie częściowej), a 7 to gatunki łowne. Ochrony strefowej wymaga 9 gatunków z czego 3 gatunki (o znanej lokalizacji) mają wyznaczone strefy ochronne wokół gniazd. Ponadto 14 gatunków zamieszczono w Czerwonej Księdze, a 42 gatunki zamieszczono w załączniku I Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków. Art. 4, pkt. 1tej dyrektywy mówi, że gatunki wymienione w załączniku I będą objęte szczególnymi środkami

ochronnymi, obejmującymi także ich siedliska, mającymi na celu zapewnienie przetrwania i rozrodu tych gatunków w ich obszarze występowania.

 

W nadleśnictwie wyznaczonych jest 7 stref ochrony miejsc rozrodu i regularnego przebywania chronionych gatunków ptaków (bociana czarnego, bielika i puchacza).

 

            Najliczniejszą grupę spośród roślin chronionych stanowią rośliny naczyniowe.

Szczegółowe zestawienie roślin chronionych i grzybów, przedstawiono w zakładce „Część opisowa Planu Urządzenia Lasu".:

- chronione  gatunki grzybów, porostów i mięczaków  - Tabela 77;

- chronione gatunki roślin naczyniowych – Tabela 78.

 

Autor tekstu: Irena Kaleta

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu

W zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa Grójec znajdują się cztery Obszary Chronionego Krajobrazu utworzone wzdłuż malowniczych i niezmiernie cennych przyrodniczo dolin rzek, są to: OChK „Dolina rzeki Jeziorki”, OChK „Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki”, OChK „Bolimowsko- Radziejowicki z doliną środkowej Rawki”oraz OChK „Dolina Chojnatki”

Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Jeziorki". Teren ten obejmuje obszar pradoliny rzeki Jeziorki porośniętej resztkami lasów łęgowych w dolinie oraz sadów na wysoczyźnie. Utworzony został na podstawie Uchwały Nr XV/69/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Radomiu z 28.06.1983 r. (zaktualizowany późniejszymi rozporządzeniami Wojewody Mazowieckiego). Obszar ten leży na terenie powiatu grójeckiego. Całkowita jego powierzchnia wynosi 16 020 ha, w tym w zasięgu Nadleśnictwa Grójec 2 306 ha.

Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki". Obszar ten ustanowiony został na podstawie Uchwały Nr XV/69/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Radomiu z 28.06.1983 r. (zaktualizowany późniejszymi rozporządzeniami Wojewody Mazowieckiego). W zasięgu Nadleśnictwa Grójec znajduje się na terenie powiatu grójeckiego, białobrzeskiego oraz przysuskiego. Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 63 422 ha, w tym w zasięgu Nadleśnictwa Grójec 3599 ha.

Obszar Chronionego Krajobrazu „Bolimowsko – Radziejowicki z doliną środkowej Rawki". Obszar ten został utworzony na mocy uchwały Nr XIV/93/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach z dnia 26 września 1986 r. (zaktualizowany późniejszymi rozporządzeniami). Na terenie Nadleśnictwa Grójec obejmuje gminy Kowiesy, Mszczonów, Radziejowice.Obszar ten jest ważnym ciągiem ekologicznym łączącym tereny Bolimowskiego Parku Krajobrazowego z Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym.

Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Chojnatki". Obszar ten został utworzony na podstawie Rozporządzenia Nr 4/2009 Wojewody Łódzkiegoz dnia  24.03.2009 r. Zajmuje powierzchnię  519 ha, położony jest na na terenie gminy Kowiesy. Wyznaczony obszar chroni dolinę niewielkiej rzeki Chojnatki, będącej dopływem Rawki. Zasięgiem obejmuje także kompleks leśny na wschodzie gminy oraz zabytkowy park w Paplinie. Obszar przylega do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Wchodzi w skład sieci obszarów chronionych i korytarzy ekologicznych.