Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty Nadleśnictwa

W nadleśnictwie znajduje się aż dziewięć rezerwatów przyrody. Ich łączna powierzchnia przekracza 1 tys. ha.

DĄBROWA RADZIEJOWSKA
Rezerwat leśny częściowy o powierzchni 52,50 ha, położony w dużym kompleksie leśnym w gminie Radziejowice. Utworzony został w 1984 r. dla zachowania i ochrony jednego z najpiękniejszych w naszym kraju typu lasów – świetlistej dąbrowy. Rezerwat wraz z całym uroczyskiem Radziejowice, stanowią cenny przykład jednego z niewielu widnych i ciepłych lasów dębowych w Polsce Środkowej, w którym zachowało się w naturalnym stanie bogate runo leśne.

GRĄDY OSUCHOWSKIE
Rezerwat leśny częściowy utworzony w 1982 r. Jego powierzchnia wynosi 99,25 ha. Znajduje się on w najwyższym punkcie niziny Mazowieckiej. Rezerwat został utworzony w celu ochrony różnorodnych zbiorowisk grądowych oraz boru bagiennego o charakterze reliktowym. Nazwa rezerwatu pochodzi od panujących na terenie uroczyska zespołów leśnych.

SKULSKI LAS
Rezerwat leśny częściowy o powierzchni 311,75 ha utworzony w 1984 r. Obejmuje większą część uroczyska Skuły Wschód, znajdującego się na terenie leśnictwa Skuły-Wschód, znajdującego się na terenie leśnictwa Skuły. Zbiorowiska leśne rezerwatu wykazują duży stopień naturalności. Płaty ze starymi drzewostanami posiadają niemal puszczański charakter . Jeden ze znanych od dawna walorów Skulskiego Lasu to wyspowe stanowisko buka. Flora rezerwatu liczy około 400 gatunków .

SKULSKIE DĘBY
Rezerwat leśny częściowy o powierzchni 30,07 ha utworzony w 1996 r. Obejmuje on północno – zachodnią część uroczyska Skuły- Zachód, należącego do Nadleśnictwa Grójec. Przedmiotem ochrony jest ponad 200 –letni starodrzew dębowy oraz zróżnicowane, wilgotne i bagienne zbiorowiska roślinne, leśne i łąkowo- torfowiskowe. Oprócz dębów rosną tu w domieszce sędziwe wiązy górskie, oraz jawory.

ŁĘGACZ NAD JEZIORKĄ
Rezerwat jest położony nad rzeką Jeziorką, o kilkaset metrów na północny zachód od wsi Głuchów. Ochrona objęto tu fragment doliny rzeki oraz las łęgowy porastający jej prawy brzeg i bagniste dno doliny. Powierzchnia rezerwatu wynosi 37,31 ha.
Las w rezerwacie reprezentuje zespół łęgu jesionowo-olszowego. Drzewostan tworzy tu niemal wyłącznie olcha, w wieku do 100 lat, z niewielka domieszką brzozy, dębu, sosny i wierzb.


JEZIORA OLSZYNY
Rezerwat przyrody "Jeziora-Olszyny" – utworzony zarządzeniem M.O.Ś.Z.N.iL. z dnia 25 stycznia 1995 r. Rezerwat leśny położony jest w południowej części uroczyska nad rzeką Jeziorką. Ogólna powierzchnia wynosi 5.83 ha w tym 4,99 ha stanowi powierzchnia leśna. Celem utworzenia rezerwatu jest ochrona i zachowanie naturalnego siedliska grądowego z drzewostanem położonego nad rzeką Jeziorką. Rezerwat położony jest w jej pradolinie. Roślinność na podstawie wykonanych w rezerwacie zdjęć florystycznych wskazuje na uwilgotniony łęg olszowo-jesionowy Circaeo-Alnotea ze znaczna domieszką roślinności z klasy Alnetea glutinosae.


MODRZEWINA
Leśny rezerwat utworzony w 1959 r. na gruntach miejscowości Mała Wieś w gminie Belsk Duży. Rezerwat znajduje się na terenie Nadleśnictwo Grójec. Celem ochrony jest zachowanie na Wysoczyźnie najbardziej na północ wysuniętego stanowiska modrzewia polskiego. Modrzewie dorastają tu do wysokości 40 metrów i osiągają pierśnicę nawet 120 cm.
Źródła historyczne wskazują, że tutejsze modrzewie podziwiał król Stanisław August Poniatowski dnia 21 lipca 1787 roku. Rezerwat, jeszcze na gruntach prywatnych, za zgodą właścicieli utworzono w 1927 roku na powierzchni 7.44 ha w oddziałach: 15a,b,c. W okresie II Wojny Światowej udało się uratować kompleks przed dewastacją i wycięciem a później zwiększono powierzchnię chronioną do 67 hektarów (okupant uznał tutejsze modrzewie za znaczące dla Rzeszy). Po wojnie powołano rezerwat przyrody na powierzchni 336,15 ha, by ostatecznie objąć ochroną powierzchnię 332,15 ha .

TOMCZYCE
Rezerwat krajobrazowy o pow. 57,99 ha, utworzony w 1968 r., położony pomiędzy wsiami Gostomia i Tomczyce na wschód od Nowego Miasta. Ochroną rezerwatową objęto stromy stok doliny Pilicy, przecięty kilkoma parowami i porosły starym lasem sosnowo-dębowym. Zbocze doliny, o wysokości 20 m zachowuje stromiznę dzięki żywej erozji bocznej rzeki, której koryto biegnie u podnóża zbocza, podcinając je od czasu do czasu. Las na tym zboczu w przeszłości służył jako leśny park spacerowy i łączył się z parkiem dworskim w Tomczycach. Jego osobliwością są liczne stare sosny o dziwacznie poskręcanych pniach i konarach, wyrosłe na otwartej przestrzeni.

SOKÓŁ
Rezerwat leśny utworzony w 1995 r. na terenie gminy Wyśmierzyce . Przedmiotem ochrony jest obszar lasów, łąk i bagien o charakterze naturalnym, celem natomiast jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zespołów roślinnych z panującym jesionem wyniosłym.

Od 30 czerwca  2015 r. zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 czerwca 2015 r.  obszar rezerwatu SOKÓŁ został powiększony o 329,83 ha. Obecnie powierzchnia rezerwatu wynosi 440,48 ha. Rezerwat SOKÓŁ jest  największym rezerwatem w Nadleśnictwie.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Położenie

Położenie

Jedno z największych pod względem zasięgu terytorialnego nadleśnictw w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Nadleśnictwo Grójec jest jedną z jednostek organizacyjnych podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Powierzchnia gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo wynosi 16 354,12 ha w tym powierzchnia lasów 16 014, 94 ha.

Powierzchnia terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa to aż 183 349,00 ha.

Nadleśnictwo wyróżnia się spośród innych rozległością i ogromnym rozdrobnieniem kompleksów leśnych.

Lasy Nadleśnictwa Grójec położone są na terenie 2 województw, 6 powiatów i 17 gmin, przeplatają się z lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz licznymi sadami drzew owocowych.

Obszar leśny tworzy w sumie 760 kompleksów, z których jedynie pięć liczy ponad 500ha, zaś przeciętna ich wielkość wynosi  około 22 ha.

Odległość skrajnych punktów w Nadleśnictwie sięga do100km.