Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe Nadleśnictwa Grójec

Drzewostany w zespole przyrodniczo-krajobrazowym

68,62 ha gruntów obrębu Grójec, w oddziałach i pododdziałach: 313, 314 c,d,g,~a, 316, 334 leśnictwa Mogielnica obejmuje zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Rzeki Mogielanki".

 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości estetycznych.

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Rzeki Mogielanki". Został utworzony w dniu 01 sierpnia 2002 r. (29 lutego 2008 r. zmieniono Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Dolina Rzeki Mogielanki" - rozp. Nr 19). Ochroną objęto zatorfioną dolinę rzeczną (ze śladami wydobywania torfu), niewielkie wydmy oraz wzgórza i pagórki moren czołowych,

a także fragmenty łęgów olszowych z małymi zbiornikami wodnymi. Na omawianym

terenie odkryto ślady miejsc kultu pogańskiego z pierwszego tysiąclecia naszej ery. Ponadto krajobraz urozmaicają ruiny starych młynów wodnych ze stawami - w miejscowościach: Dziarnów, Mogielnica, Miechowice, Główczyn.

 

            Szczególnym celem ochrony zespołu jest zachowanie fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego Doliny Rzeki Mogielanki, a w szczególności:

  1. Zatorfionej doliny rzecznej ze śladami wydobywania w przeszłości torfu;
  2. Niewielkich wydm oraz wzgórz i pagórków moren czołowych;
  3. Fragmentów łęgu olszowego z licznymi niewielkimi zbiornikami wodnymi;
  4. Siedlisk roślinnych, w tym wielu gatunków zwierząt objętych ochroną;
  5. Siedlisk zwierzęcych, w tym wielu gatunków zwierząt objętych ochroną;
  6. Naturalnie meandrującego koryta rzeki Mogielanki;
  7. Wartości krajobrazu kulturowego i wartości historycznych terenu na czele ze śladami bagiennego ośrodka kultu pogańskiego z pierwszego tysiąclecia oraz ruin starych młynów wodnych ze stawami młyńskimi.

Autor tekstu: Irena Kaleta

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Położenie

Położenie

Jedno z największych pod względem zasięgu terytorialnego nadleśnictw w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Nadleśnictwo Grójec jest jedną z jednostek organizacyjnych podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Powierzchnia gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo wynosi 16 354,12 ha w tym powierzchnia lasów 16 014, 94 ha.

Powierzchnia terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa to aż 183 349,00 ha.

Nadleśnictwo wyróżnia się spośród innych rozległością i ogromnym rozdrobnieniem kompleksów leśnych.

Lasy Nadleśnictwa Grójec położone są na terenie 2 województw, 6 powiatów i 17 gmin, przeplatają się z lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz licznymi sadami drzew owocowych.

Obszar leśny tworzy w sumie 760 kompleksów, z których jedynie pięć liczy ponad 500ha, zaś przeciętna ich wielkość wynosi  około 22 ha.

Odległość skrajnych punktów w Nadleśnictwie sięga do100km.