Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe Nadleśnictwa Grójec

Drzewostany w zespole przyrodniczo-krajobrazowym

68,62 ha gruntów obrębu Grójec, w oddziałach i pododdziałach: 313, 314 c,d,g,~a, 316, 334 leśnictwa Mogielnica obejmuje zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Rzeki Mogielanki".

 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości estetycznych.

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Rzeki Mogielanki". Został utworzony w dniu 01 sierpnia 2002 r. (29 lutego 2008 r. zmieniono Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Dolina Rzeki Mogielanki" - rozp. Nr 19). Ochroną objęto zatorfioną dolinę rzeczną (ze śladami wydobywania torfu), niewielkie wydmy oraz wzgórza i pagórki moren czołowych,

a także fragmenty łęgów olszowych z małymi zbiornikami wodnymi. Na omawianym

terenie odkryto ślady miejsc kultu pogańskiego z pierwszego tysiąclecia naszej ery. Ponadto krajobraz urozmaicają ruiny starych młynów wodnych ze stawami - w miejscowościach: Dziarnów, Mogielnica, Miechowice, Główczyn.

 

            Szczególnym celem ochrony zespołu jest zachowanie fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego Doliny Rzeki Mogielanki, a w szczególności:

  1. Zatorfionej doliny rzecznej ze śladami wydobywania w przeszłości torfu;
  2. Niewielkich wydm oraz wzgórz i pagórków moren czołowych;
  3. Fragmentów łęgu olszowego z licznymi niewielkimi zbiornikami wodnymi;
  4. Siedlisk roślinnych, w tym wielu gatunków zwierząt objętych ochroną;
  5. Siedlisk zwierzęcych, w tym wielu gatunków zwierząt objętych ochroną;
  6. Naturalnie meandrującego koryta rzeki Mogielanki;
  7. Wartości krajobrazu kulturowego i wartości historycznych terenu na czele ze śladami bagiennego ośrodka kultu pogańskiego z pierwszego tysiąclecia oraz ruin starych młynów wodnych ze stawami młyńskimi.

Autor tekstu: Irena Kaleta

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż detaliczną surowca drzewnego w każdym ze swoich leśnictw.

Detaliczna sprzedaż drewna w nadleśnictwie prowadzona jest w następujących dniach:


Wtorek: w godzinach 8.00 – 10.00 w leśnictwach: Rytomoczydła, Wilczoruda, Skuły, Radziejowice, Osuchów, Chojnata, Głuchów.


Piątek: w godzinach 8.00 – 10.00 w leśnictwach: Modrzewina, Michałów, Mogielnica, Borowina, Borowiec.

Ze względu na nierównomierne zróżnicowanie gatunków drzew na terenie nadleśnictwa, nie w każdym leśnictwie można zakupić rodzaj drewna, którym jesteśmy zainteresowani. Można jednak zadzwonić do biura nadleśnictwa, gdzie osoba zajmująca się sprzedażą drewna wskaże odpowiednie leśnictwo.

Dla wszystkich leśnictw ustalone są jednakowe ceny na surowiec drzewny wg. cennika. Do każdej ceny doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Wyjątkiem jest drewno opałowe S4 oraz M2 (drobnica opałowa) gdzie VAT wynosi 8%.

Sprzedaż klientom detalicznym prowadzona jest wyłącznie za gotówkę. Sprzedaż prowadzą bezpośrednio leśniczowie lub upoważnieni podleśniczowie na terenie, które obejmuje ich leśnictwo. Telefony do leśniczych a także adresy kancelarii znajdują się na stronie internetowej nadleśnictwa: w zakładce „Kontakt" oraz na wyodrębnionej stronie BIP w zakładce „ Dane teleadresowe".

 

 

Szczegółowe zasady sprzedaży detalicznej drewna określa Zarządzenie Nadleśniczego w sprawie ustalenia sposobu sprzedaży drewna i innych produktów w Nadleśnictwie Grójec.

Materiały do pobrania